Regulamin usługi pomoc zdalna

Regulamin korzystania z usługi „Pomoc zdalna”

Firma BIT Service s.c. B. Barczyński K. Tyrpa (zwana dalej BIT Service) dysponuje licencjonowanym oprogramowaniem do pomocy zdalnej – AnyDesk, dostosowanym do przeprowadzania usługi „Pomoc Zdalna”, dostępnej dla naszych klientów oraz na stronie www.bitservice.pl w zakładce Pomoc.

 

Ustanowienie umowy przyjęcia Regulaminu Pomocy Zdalnej:

 Skorzystanie z usługi „Pomoc Zdalna” oferowanej przez firmę BIT Service oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 Zakres usług i procedury realizacji:

Usługa obejmuje pomoc informatyczną w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania komputerowego. Usługa w większości przypadków polega na zebraniu informacji opisujących zgłaszany problem, postawieniu diagnozy i zdefiniowaniu przyczyny oraz wybraniu najkorzystniejszego rozwiązania i jego przeprowadzeniu w sposób zdalny.

 

 • Zakres pomocy zdalnej nie obejmuje usług eksperckich np. naprawa bazy danych, prace programistyczne, konfiguracja serwerów.
 • W przypadku, kiedy zgłoszony problem nie będzie mógł być rozwiązany zdalnie dalsze etapy naprawy ustalane są indywidualnie.
 • Warunkiem technicznym koniecznym dla realizacji usługi jest dostęp do Internetu. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na dokonanie prac serwisowych przy pomocy pulpitu zdalnego. BIT Service  nie odpowiada za zbyt wolne działanie Internetu po stronie Klienta.
 • Aplikacja kliencka pobrana ze strony www.bitservice.pl, przy uruchomieniu wymaga od klienta posiadania uprawnień administracyjnych.  
 • Po zakończeniu sesji pobrany program można bezpiecznie usunąć lub pozostawić do kolejnych połączeń.

 

Dostępność usługi w czasie:

Nie ma ograniczeń w dostępie do usługi Pomocy Zdalnej, ale dzień i godzina rozpoczęcia świadczenia usługi podlega konsultacji i ustaleniu z technikiem.

 

Warunki korzystania z Pomocy Zdalnej:

 • Technik realizujący usługę wsparcia zdalnego, nie podejmuje działań innych, niż związane bezpośrednio z udzieleniem Pomocy Zdalnej.
 • Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem, który udostępnia informatykowi, udzielającemu Pomocy Zdalnej.
 • Użytkownik oświadcza, że posiada zabezpieczenia, umożliwiające w razie konieczności, odtworzenie stanu sprzed dokonywanych zmian (kopia zapasowa).
 • Użytkownik zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze, podczas trwania całej sesji – od jej uruchomienia, do jej zamknięcia, będzie obserwował działania informatyka i współpracował z nim w czasie sesji.
 • BIT Service zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania usługi Pomocy Zdalnej, przez swojego serwisanta oraz do zachowania poufności w przypadku udostępniania przez użytkownika informacji o charakterze poufnym.
 • Przed rozpoczęciem usługi Pomoc Zdalna, podczas jej umawiania użytkownik powinien zaakceptować regulamin oraz cennik, co jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia sesji z serwisantem.

 

Płatność i rozliczenia:

Opłata za Pomoc zdalną zależna jest od usługi jakiej wymaga klient (w tym diagnoza oraz weryfikacja problemu). Usługa jest zależna od dostępności do Internetu sprzętu klienta.

Za wykonaną usługę zostaje wystawiona faktura i przesyłany pocztą elektroniczną do Klienta na wskazany przez niego adres e-mailowy.

 

Odpowiedzialność:

BIT Service nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Klienta sprzecznych ze wskazówkami uzyskanymi w drodze konsultacji.

BIT Service nie odpowiada za utratę danych, programów lub ustawień programów spowodowanych pracami serwisowymi. Jednocześnie informujemy, że Klient zawsze zostaje poinformowany o konieczności wykonania kopii zapasowej ważnych dla niego danych.

Sesje pomocy zdalnej oraz dane niezbędne do wykonania czynności serwisowych nie są przez BIT Service rejestrowane ani zapisywane bez wiedzy oraz zgody klienta.

BIT Service nie przechowuje i nie wykorzystuje informacji na temat oprogramowania klienta potrzebnych do realizacji usługi.

Dostęp do komputera klienta przez technika możliwy jest tylko po pobraniu i uruchomieniu programu zamieszczonego na witrynie www.bitservice.pl. Po wyłączeniu programu technik nie ma możliwości ponownego połączenia się z komputerem.

 

Postanowienia końcowe:

 Serwis zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej: www.bitservice.pl. Wszelkie spory związane z działaniem Pomocy Informatycznej będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.bitservice.pl .